La fusta laminada encolada II. Procés de fabricació

La fabricació de fusta laminada és un procés conceptualment simple. Que consisteix en produir elements massissos de resistència incrementada, constituïts per taules de gruix reduït encolats solidàriament de manera que no es pugui separar o individualitzar el treball de cada làmina. Per això cal utilitzar fusta seca, l’adhesiu adequat, aplicar la pressió corresponent i realitzar l’operació en un taller amb humitat i temperatura controlades. Condicions rigoroses i independents de les dimensions de l’element encolat.

Fabricar FLE per a ús estructural supera els coneixements empírics sobre el material. Involucra el maneig de la fusta en el marc de l’enginyeria estructural. Treballar la fusta a qualsevol temperatura i humitat ambient no funciona per al cas de la producció de fusta laminada encolada. No només perquè el control d’humitat i temperatura de la fusta és indispensable, sinó també perquè els adhesius especials per a ús estructural s’han d’aplicar dins de condicions estables molt estrictes i limitadores.

La fabricació de FLE no és una oportunitat per recuperar deixalles. Utilitzar fusta de mala qualitat dona com a resultat bigues o arcs de mala qualitat.

Continue reading

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

El Codi Técnic de l'Edificació

El Codi Tècnic de l’Edificació és un marc normatiu que té l’objectiu de garantir els requisits bàsics de qualitat tant dels edificis com de les seves instal.lacions, per assegurar la seguretat de les persones (tant les que habiten els edificis com les que no), el benestar de la societat, i la protecció del medi ambient que ja enunciava la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació – LOE el 1999.

Es fa un especial èmfasi en l’actualització dels valors mínims regulats en les antigues Normes Bàsiques (NBE) per adaptar-se als estàndards actuals i en l’estudi de les tendències normatives de veïns europeus per harmonitzar la normativa espanyola amb la de la Unió Europea.

El CTE s’ha estructurat en dues parts ben diferenciades: en la part I es fixen les disposicions generals d’aplicació del CTE, s’enuncien les Exigències Bàsiques d’obligat compliment per als edificis i es defineixen els tipus de projectes i els documents reconeguts, que adquiriran una gran importància per fomentar la innovació en el sector de la construcció.

La segona part està formada pels anomenats Documents Bàsics (DB) i té un caràcter instrumental en el qual s’ofereixen solucions que compleixen les exigències establertes en la Part I, si bé és cert que no seran l’única manera de complir-les.

No es tracta únicament d’una actualització dels paràmetres mínims a complir, sinó que introdueix alguns canvis significatius respecte a la normativa anterior:

 • Basat en prestacions.- A diferència del que passava amb l’anterior legislació, no es determinen uns procediments acceptats o guies tècniques sinó que s’estableixen uns objectius o prestacions que són d’obligat compliment i s’estableix la manera de fer-ho, sense imposar solucions concretes. S’entén com a prestacions al conjunt de característiques de l’edifici que són identificables objectivament qualitativa o quantitativament per determinar la seva aptitud per respondre a les funcions per les quals ha estat dissenyat.
 • Fomenta la investigació.. El fet de tenir un caràcter prestacional en comptes d’un prescriptiu com passava anteriorment dóna llibertat al projectista per buscar i utilitzar solucions pròpies que igualin o millorin les prestacions exigides en la Part I del CTE. Dins d’aquest marc cobren especial importància els documents reconeguts.
 • Regula conceptes nous.- Aquest és el cas de la seguretat d’utilització, que no estava previst en cap normativa anterior.
 • Integració.- Integra en un sol document moltes de les anteriors normatives i recomanacions, com ara les Normes Bàsiques de l’Edificació i NRE, alhora que fa contínues referències a normes UNE i s’adapta a la nomenclatura europea per materials.
 • Normativa “viva”.- Estarà sotmesa a actualitzacions contínues per afegir Documents Bàsics (com ara el de Protecció enfront del soroll o el relatiu a l’accessibilitat) així com per establir nous paràmetres, l’aparició de nous documents reconeguts, nous certificats de qualitat o altres.

El podeu descarregar íntegrament en aquest enllaç.

Fonts.- construmatica.com

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Normativa | Tagged , | Leave a comment

La fusta laminada encolada I. Definició i antecedents

Els elements de fusta laminada estructural (FLE) són peces de secció transversal rectangular d’ample fix i alçada constant o variable i d’eix recte o corb, constituïts per làmines o taules unides en forma irreversible amb un adhesiu específicament formulat. El gruix normal de les làmines varia entre 20 i 45 mm.

Els elements de fusta laminada encolada no han de contenir, sota cap circumstància, claus o grapes com a elements vinculants de les taules. L’encolat és la vinculació més efectiva, no comporta disminució de secció i la seva efectivitat augmenta en alguns casos la resistència nominal de les seccions. L’alçada dels elements de bigues o arcs pot ser constant o variable, i la seva dimensió en llarg queda limitada només per les possibilitats de transport.

Antecedents

La tècnica de superar les limitacions dimensionals mitjançant vinculacions mecàniques de taules o tirants (claus, perns, talòs etc.) es coneix des de fa segles. El reemplaçament d’aquestes pobres vinculacions mecàniques per un lligam químic efectiu, com els actuals, es deu a Otto Hetzer, que el 1905 fa conèixer a Europa el sistema anomenat “estructura Hetzer”, consistent d’elements rectes o corbs, fabricats amb taules enganxades amb adhesiu a base de caseïna i calç polvoritzats. Les primeres construccions importants es van realitzar entre 1909 i 1919 a Suïssa, Dinamarca i Suècia, sota el procediment anomenat “Estructures Töreboda”. La ràpida evolució del sistema ideat per Hetzer es deu en gran mesura a l’evolució de les tècniques d’industrialització de la fusta, l’aparició d’adhesius sintètics no degradables biològicament, l’ampliació de la capacitat dels sistemes de transport i la major versatilitat dels programes de construcció civil, industrial i rural.

Al nostre país, comptem amb molts edificis realitzats amb estructura resistent de fusta laminada estructural des de fa varies dècades. Això permet assegurar que no es tracta d’un material ignorat per els professionals de la construcció.

Actualment no és un esdeveniment exòtic trobar bones habitatges de fusta en barris suburbans countries i llocs de platja. En el camp dels sostres de fusta és on apareix la utilització freqüent de bigues de FLE. En general s’utilitzen com a peces de careners, careners o aiguafons, on reemplacen les seccions que es construïen en un passat recent amb fusta dura en llargs especials.

Els elements de FLE competeixen molt bé en preu, i la seva incidència en el cost per metre quadrat d’obra és ínfima.

Fonts.- Miguel L.V. Demkoff a XVIII Jornadas Forestales de Entre Ríos, archiexpo.es

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

Forjats amb bigues de fusta

Els forjats amb bigues de fusta han estat usats durant segles en tot tipus de construccions al llarg de la història. Solen usar-se en alguns habitatges unifamiliars o altres construccions com en hoteleria, o responent a dissenys d’estil on sol veure l’embigat a manera decorativa.

El forjat de fusta en un edifici definit per crugies de llums moderades, es resol amb l’ús de biguetes, de llums i cants adequats, ubicades en forma paral.lela i espaiades uniformement, amb la separació entre eixos d’acord al tipus de entrebigat que hagi de realitzar.

És una solució ideal per a llums importants, llavors s’acostuma a dividir l’a cruixia (l’espai arquitectònic comprès entre dos murs de càrrega, dos alineaments de pilars, o entre un mur i els pilars alineats contigus) en forma transversal per mitjà de bigues mestres o jàsseres, separant entre 3 i 4 metres; elles serveixen de suport les biguetes ubicades en sentit longitudinal de la cruixia.

Cal tenir en compte que quan s’han de deixar buits de pas en el forjat, com per exemple en el cas de ventilacions per xemeneies, escales o ascensors, s’utilitzen biguetes, que donen suport a altres biguetes i al mateix temps serveixen de suport a les biguetes coixes.

Als efectes de repartir l’acció directa sobre una bigueta entre d’altres contigües, és comú reforçar el conjunt de biguetes amb totxos, els quals redueixen la deformació del forjat en atorgar major rigidesa.

Pel que fa als suports de les biguetes mai es realitzen en forma directa sobre el mur de càrrega, sinó que recolzen sobre dorments o carreres, aïllades del mur a través d’un producte impermeabilitzant.

Els dorments o carreres, són peces de fusta situades de taula sobre el mur, preparades per rebre a les biguetes per suport simple o amb ensambles amb tall a ploma, i engatillades amb tirafons metàl·lics daus a cridar per la seva forma cues de carpa.

Aquestes engatillades es disposen com a mínim cada quatre biguetes; ancorant també la bigueta primera, que és al costat del mur lateral, cada 2 m., aconseguint aquest ancoratge almenys a tres biguetes.

Quan no existeix la biga carrera, cada bigueta s’allotja en forma individual en el seu forat al mur, recolzada sobre artells amb els seus engatillats respectius. Aquest sistema resulta més econòmic, permetent disminuir la debilitació del mur.

És fonamental que tot suport d’una bigueta de fusta romangui aïllada del mur sobre el qual recolza, i requereix estar ventilada pel seu testa. Per evitar que s’introdueixi humitat, els caps de totes les biguetes han de pintar-se amb pintura protectora en totes les seves cares fins a una profunditat calculada com el doble del lliurament.

Perquè la bigueta tingui la ventilació necessària, la millor forma és fer el passant als forats del mur on van els caps de les bigues i tancar-ho a l’exterior mitjançant un maó perforat al gruix, o una peça metàl·lica perforada que serveixi alhora per a ancoratge del engatillat.

Fonts.- construmatica.com

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Forjats | Tagged , | Leave a comment

La Llei d'Economia Sostenible i la fusta

L’avantprojecte “Llei d’Economia Sostenible” aprovat en el Consell de Ministres el passat mes de novembre, incorpora un conjunt de reformes estructurals que facilitaran que les empreses i els agents econòmics espanyols orientin la seva activitat cap a sectors amb potencial de creixement a llarg termini, generador d’ocupació i sostenible des d’un punt de vista econòmic, social i mediambiental.

La patronal CONFEMADERA va presentar una sèrie de modificacions a aquesta llei amb l’objectiu que el sector de la fusta i el moble puguin beneficiar el màxim possible de dita llei i contribuir, d’aquesta manera, a la ràpida recuperació econòmica del país.

Es considera que en determinats àmbits d’aquesta Llei, on es tracta el tema de l’eficiència energètica, les energies renovables i la compensació d’emissions, inversions mediambientals, modernització tecnològica, la rehabilitació i habitatge i l’impost sobre el valor afegit s’ha de tenir en compte els materials que redueixin la petjada de carboni, utilitzin fonts netes, renovables i reciclables com la fusta.

Fonts.- aepam.es

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Notícies | Tagged , | Leave a comment

AEPAM edita 10.000 exemplars del “Libro Blanco del Panel Sándwich de Madera”

AEPAM (Asociación Española de Fabricantes de Paneles Sandwich de Madera con Núcleo Aislante) va publicar el passat mes de juny el “Libro Blanco del Panel Sándwich de Madera”.

El Manual atén les possibilitats d’ús del panell sandvitx a coberta inclinada i descriu el producte i les seves aplicacions fonamentals (habitatge, cellers, edificis civils, grans infraestructures – estacions, aeroports, etc .-). Relaciona el material amb el nou CTE i amb els codis tècnics més usuals, oferint al projectista els criteris de càlcul tant des del punt de vista estructural com higrotèrmic (aïllament tèrmic, condensacions …).

En l’apartat d’execució, ofereix uns consells sobre com s’ha de col.locar el panell, fruit de vint anys d’experiència de posada en obra d’aquest producte. El Manual recull també solucions davant nombrosos detalls constructius, com ara xemeneies, trobades amb conductes i altres elements singulars que el projectista i l’instal.lador poden trobar a l’hora de dissenyar o muntar una coberta.

El llibre conclou aportant una relació de documentació necessària sobre el panell sandvitx per a un correcte control de l’execució, així com una sèrie de recomanacions de manteniment, ús i reparació dels elements de l’edificació.

Fonts.- aepam.es

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Llibres, Panell sandwich | Tagged , , | Leave a comment

“Pavimentos de madera” de Gonzalo Medina Gallego. 2ª Edició

Aquesta nova edició de “Pavimentos de Madera. Manual de Instalación” de Gonzalo Medina, no és només un llibre sobre la instal.lació de paviments de fusta, s’ha convertit en un veritable manual tècnic sobre el tema. És el llibre més complet escrit en espanyol sobre la qüestió.

S’ha dedicat un capítol sobre el control de qualitat en obra, incloent tres fitxes tècniques per al control de suport, la col.locació i l’acabat que, preses tal qual, o modificades per cada usuari en funció de les seves necessitats, poden ser d’utilitat als efectes de millorar el control de la col.locació del parquet i disminuir el nombre de patologies i incidències sobretot en obra nova. L’entornpeu com a element auxiliar i de decoració, rep tractament en un capítol incloent informació sobre altres productes auxiliars (juntes en T, perfils d’ocultació i perfils de transició).

Una altra tendència dels últims anys són els acabats a l’oli, als quals s’ha dedicat un capítol tractant de sistematitzar l’escassa informació trobada.

Pel que fa a la normativa, aquesta ha patit una forta transformació, ja que s’han anul.lat pràcticament totes les normes UNE ( excepte la d’instal.lació) i s’han substituït per un cos de normes europees modern i complet. S’han retirat les referències de les ja obsoletes normes NTE, així com les referències a les normes ISO, de escassíssima aplicació a nivell internacional. S’ha inclòs un ampli resum de l’objecte, camp d’aplicació i continguts de cadascuna de les normes europees de parquet.

 • Gonzalo Medina Gallego.- “Pavimentos de Madera. Manual de Instalación”. AMV Ediciones, 2005, 2ª ed.

Fuentes.- amvediciones.com

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Llibres | Tagged , | Leave a comment

Construcció d'un porxo

Interesant vídeo a càmara ràpida on podreu veure el procés de fabricació d’un porxo de fusta per a un pati.

Imagen de previsualización de YouTube
Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Porxos, Vídeo | Tagged , | Leave a comment

“Las estructuras de madera en los tratados de arquitectura (1500-1810)” de Maria Isabel Gómez Sánchez

Amb 371 pàgines i més de 500 il.lustracions (dibuixos, taules, quadres, esquemes, etc.), aquest llibre és una petita joia, ja que les dificultats per a accedir als documents per a la seva elaboració el converteixen en una obra única en el seu sector. La recent aparició del CODI TÈCNIC a Espanya, on trobem les estructures de fusta finalment regulades, fan que aquesta publicació sigui molt oportuna. Les tècniques d’execució i càlcul de les estructures de fusta, d’una enorme riquesa, patien un “apagada” històrica secular del qual calia sortir. Aquest llibre és molt interessant per a tots els arquitectes, fusters, professionals dedicats a les estructures de fusta i per a tot el sector, professionals o empreses de serveis dedicats a la fusta i els seus derivats.

El llibre tracta les següents qüestions:

 • Introducció.- Proposta de treball. Descripció del treball. Treballs i estudis relacionats amb el tema. Anàlisi de textos. Textos dels diferents segles. Teories i experiències científiques. Els primers textos. Tractats anteriors al segle XVI.
 • Tractats del segle XVI.- Vitruvi, Alberti, Serlio, Vignola i Palladio d’Itàlia. Juanelo Turriano i els tractats espanyols. 2.3. França i Philibert De L’Orme.
 • Tractats del segle XVII. Tractats de fusteria espanyola: l’art i ús d’Arquitectura de Fra Llorenç de Sant Nicolau, el compendi d’Arquitectura de Simon García. Tractats francesos: El tractat de Le Muet, l’Architecture de Françoise de Savot, el tractat de Mathurin Jousse; François Blondel. Augustin-Charles D’Avilés; Pierre Bullet. Tractats italians, Scamozzi. Henry Wotton, Iñigo Jones, Christopher Wren i els Mechanick Exercises de Joseph Moxon de Gran Bretanya. 3.5. Alemanya. Johann Wilhelm.
 • Tractats del segle XVIII.- Tractats espanyols, García Berruguilla. Tractats francesos, Gautier, Jombert, Belidor, Mesange, Fourneau, Patte i J. F. Blondel i Camus de Mezieres. Gran Bretanya, James Smith, Francis Price, John Muller, William Pain i el tractat de Peter Nicholson. Itàlia. Francesco Milizia.
 • Tractats del segle XIX.- La transició al segle XIX a França. Krafft. Rondelet. Durand. Armand-Rose Emy.
 • Història del càlcul científic en fusta.- Els orígens del càlcul d’estructures de Jordà Nemorario a Leonardo da Vinci. El càlcul d’estructures en el segle XVII amb Bernardino Baldi , Galileu Galilei, Robert Hooke, Mariotte i Leibniz. El càlcul en el segle XVIII amb Varignon, Jaume Bernoulli, Parent, Musschenbroe,. Belidor, Couplet, Buffon, Duchamel do Monceau, Emerson, Coulomb, John Muller, ell Traité de la force des bois de Camus de Mezieres i Girard. Estat de la qüestió a principis del segle XIX amb Hassenfratz i Rondelet. Els tractats tècnics del segle XIX. Principis de la fusteria científica del segle XIX amb Thomas Tredgold i Newlands.

 • Maria Isabel Gómez Sánchez.- “Las estructuras de madera en los tratados de arquitectura (1500-1810)”. AMV Ediciones, 2006

Fuentes.- amvediciones.com

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Estructures, Llibres | Tagged | Leave a comment

Una solució per a parceles desnivellades

En moltes ocasions ens trobem amb parceles desnivellades que no ofereixen superfícies adequades per ubicar zones d’estar o de descans al jardí. La solució perfecta és la construcció d’una terrassa de fusta que pot estar elevada o no sobre el terreny. Sense moviments de terres, ni obres de paleta, ni murs de contenció, podrem gaudir d’un espai còmode i agradable, amb paviment de fusta, càlid i actual, i si l’alçada ho requereix, baranes també de fusta.

Per a la instal.lació de la terrassa es crea un forjat de fusta ancorat a uns pilars també de fusta que es recolzen en sabates de formigó, i sobre aquest forjat es col.loca la tarima, que pot ser de fustes tropicals com ipe, amb una resistència natural davant els agents externs, o de pi prèviament tractat en autoclau i acabat amb tint / lasur a porus obert, que ens permet obtenir el color que desitjem.

La terrassa queda instal.lada de forma neta i ràpida, i amb un acabat elegant i modern. I si hi afegim elements de disseny com pèrgoles, gelosies, bancs o jardineres, obtindrem un ambient encantador i pràctic a la vegada.

Fonts.- deckgarden.es

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
Posted in Terrasses | Tagged , , | Leave a comment